لیست قیمت پلیمر گلپایگان جدید

لیست قیمت پلیمر گلپایگان جدید تلفن تهران  ۶۶۱۵۳۴۲۴

 

نام کالا سایز و ضخامت به میلیمتر قیمت یک شاخه (ريال)
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳*۳۲ ۶۰۶۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳*۴۰ ۷۵۶۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳*۵۰ ۹۷۸۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۱/۵*۶۳ ۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳*۶۳ ۱۲۲۲۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۷*۶۳ ۱۸۵۱۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳*۷۵ ۱۴۷۸۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG - واچار پایپ ۱/۸*۹۰ ۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳*۹۰ ۱۷۷۰۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۳*۹۰ ۲۴۶۷۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۲/۲*۱۱۰ ۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳/۲*۱۱۰ ۲۳۲۵۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۲*۱۱۰ ۳۰۱۱۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳/۲*۱۲۵ ۲۶۵۱۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳/۷*۱۲۵ ۳۰۵۱۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۸*۱۲۵ ۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۳/۲*۱۶۰ ۳۳۹۹۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴*۱۶۰ ۴۲۱۳۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۷*۱۶۰ ۴۹۱۸۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴*۲۰۰ ۵۲۹۹۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۹*۲۰۰ ۶۴۴۹۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۵/۹*۲۰۰ ۷۶۷۰۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۴/۹*۲۵۰ ۸۰۵۴۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۶/۲*۲۵۰ ۱۰۱۰۱۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۶/۲*۳۱۵ ۱۲۷۸۰۰۰۰
لوله پلیکا PVCU پلیمر گلپایگان PG ۷/۷*۳۱۵ ۱۵۷۶۲۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۴۰ ۳۹۷۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۵۰ ۵۴۵۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۷۹۸۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۱۴۰۰۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان PG ۱۱۰ ۲۱۲۷۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۲۴۲۶۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۴۸۵۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۲۰۰ ۹۰۲۰۰۰
زانو خم ۸۷/۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۹۴۶۰۰
زانو خم ۸۷/۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۲۸۷۰۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۴۰ ۳۴۷۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۵۰ ۴۳۶۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۶۹۷۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۱۳۳۶۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۱۹۱۷۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۲۵۲۴۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۳۸۲۲۰۰
زانو ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۲۰۰ ۷۳۵۰۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۱۰۸۹۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۱۸۸۲۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۲۹۶۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۳۵۸۸۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان PG ۱۶۰ ۶۳۲۹۰۰
سه راه ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۲۰۰ ۱۰۲۸۳۰۰
سه راه خم ۸۷/۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۱۴۱۳۰۰
سه راه خم ۸۷/۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۲۲۵۱۰۰
سه راه خم ۸۷/۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۳۶۶۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۴۰ ۷۱۱۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۵۰ ۹۴۰۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۱۳۱۲۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۲۳۷۶۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۳۳۶۶۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۴۷۵۷۰۰
سه راه ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۸۰۴۰۰۰
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳*۹۰ ۱۷۰۲۰۰
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳*۱۱۰ ۲۳۲۸۰۰
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰*۱۱۰ ۲۷۷۰۰۰
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۲۵ ۳۶۳۶۰۰
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۶۰ ۴۷۵۳۰۰
سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵*۱۶۰ ۴۸۹۷۰۰
چهار ره ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۴۵*۱۱۰ ۴۶۵۵۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان PG پایپ ۶۳*۹۰ ۲۱۲۷۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳*۱۱۰ ۲۶۷۱۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰*۱۱۰ ۲۷۲۰۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰*۱۲۵ ۳۸۷۳۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۲۵ ۴۲۵۴۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۶۰ ۶۲۲۳۰۰
سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵*۱۶۰ ۶۴۶۳۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۴۰*۶۳ ۴۴۲۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳*۹۰ ۷۸۵۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳*۱۱۰ ۱۰۷۸۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰*۱۱۰ ۱۲۲۴۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰*۱۲۵ ۱۳۳۴۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۲۵ ۱۵۲۰۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۶۰ ۲۴۰۳۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵*۱۶۰ ۲۴۸۶۰۰
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰*۲۰۰ ۴۷۹۳۰۰
سیفون پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۱۱۲۸۰۰
سیفون پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۲۰۶۰۰۰
سیفون پلیکا پلیمر گلپایگان PG ۱۱۰*۱۱۰ ۳۴۳۱۰۰
سیفون پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰*۱۲۵ ۳۶۷۶۰۰
کوپلینگ پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۴۹۷۰۰
کوپلینگ پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۷۶۹۰۰
کوپلینگ پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۹۵۰۰۰
کوپلینگ پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۱۱۷۵۰۰
کوپلینگ پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۲۲۴۹۰۰
درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۳۳۱۰۰
درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان ۹۰ ۶۱۸۰۰
درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۸۴۱۰۰
درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۱۴۵۸۰۰
درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۲۱۲۲۰۰
سراه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۴۷۲۱۰۰
سراه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان PG ۹۰ ۳۸۹۲۰۰
سراه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۴۷۲۱۰۰
سراه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۶۹۱۸۰۰
سراه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۹۷۸۱۰۰
رابط دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۶۳ ۸۱۵۰۰
رابط دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان PG ۹۰ ۱۴۷۹۰۰
رابط دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۱۰ ۲۲۶۱۰۰
رابط دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۲۵ ۲۵۳۲۰۰
رابط دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان ۱۶۰ ۵۲۰۱۰۰
کلاهک گرد ۱۲۵-۱۱۰-۹۰ ۲۳۲۶۰۰